PROCESS INNOVATION EFFICIENCY IN STORING HORTICULTUR-AL PRODUCTS

Main Article Content

Konstantin S. Ternovykh Natalia V. Leonova Alena L. Markova

Abstract

The article considers both conservative methods of storing horticultural products, as well as progressive ones based on innovative technologies that ensure the long-term preservation of the marketable appearance of fruit and the possibility of carrying out their longer processing after unloading from the storehouse. This can be achieved by fruit storehouse equipment with controlled atmosphere (ordinary, modified, controlled, controlled with ultra-low oxygen concentration). It was found through the present research that the majority of horticultural companies of the Lipetsk region carry out storage of fruits and berries using this technology, one of which is CJSC “Agrofirma imeni 15 let Oktyabrya”. In the dynamics of the company, the volumes of laying fruit and berries for storage using a controlled atmosphere are growing, which allows for the continuous process of selling apples during winter and spring, as well as producing juices from the local raw materials. The use of this storage technology increases the production cost, in the structure of which the share of storage costs amounted up to 43.0%. At the same time, the profit obtained from product storage per 1 centner amounted to 1032 rubles.

Article Details

Section
Статьи
Author Biographies

Konstantin S. Ternovykh

Ternovykh Konstantin S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Meritorious Scientist of the Russian Federation, Head of the Dept. of Farm Production Management and Entrepreneurial Business in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, tel. 8(473) 253-75-63 (1240)

Natalia V. Leonova

Leonova Natalia V. – Candidate of Economic Sciences, Docent, the Dept. of Economics in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, tel. 8(473) 253-75-63 (1302)

Alena L. Markova

Markova Alena L., Candidate of Economic Sciences, Docent, the Dept. of Farm Production Management and Entrepreneurial Business in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh

References

1. ZAO «Agrofirma imeni 15 let Oktyabrya» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostu-pa: http://krasivaya-mecha.ru / (data obrashcheniya: 24.10.2019).
2. Krivorot A. Tekhnologii hraneniya: ot pivnic do izmenennoj at-mosfery / A. Kri-vorot // Nauka i innovacii. Minsk : Izdatel'skij dom «Be-lorusskaya nauka», 2012. – №6(112). – S.16–19
3. Kulikov I.M. Kachestvo i effektivnost' – glavnye kriterii v nauchnom obespeche-nii i razvitii sadovodstva / I.M. Kulikov // Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii, 2004. – T. 11. – S.3–15.
4. Leonova N.V. Osnovnye napravleniya povysheniya ekonomicheskoj effektivnos-ti sadovodstva : dis. …kand. ekon. nauk : 08.00.05 / N.V. Leonova . – Voronezh, 2019. – 174 s.
5. Minakov I.A. Strategiya innovacionnogo razvitiya sadovodstva Rossijskoj Fed-eracii: monografiya / I.A. Minakov. – Michurinsk: Izd-vo Michurinskogo gosagrouniversiteta, 2013. – 114 s.
6. Minakov I.A Osnovnye napravleniya i effektivnost' intensi-fikacii sadovodstva / I.A. Minakov // Agrarnaya Rossiya, 2014. – №12. – S. 22–27.
7. Ternovyh K.S. Innovacionnye tekhnologii v sadovodstve regiona / K.S. Terno-vyh, N.V. Leonova // Proizvodstvo i pererabotka sel'skohozyaj-stvennoj produkcii: menedzhment kachestva i bezopasnosti : mater. mezhduna-rodnoj nauch.-prakt. konf., posvyashchennoj 25-letiyu fakul'teta tekhnologii i tovarovedeniya VGAU imeni imperatora Petra I (Rossiya, Voronezh, 7–9 noyab-rya 2018 g.). – Voronezh : FGBOU VO Voronezhskij GAU, 2018. – CH. I. – S. 398–404.
8. Ternovyh K.S. Osnovnye napravleniya povysheniya ekonomicheskoj effek-tivnosti sadovodstva : monografiya / K.S. Ternovyh, N.V. Leonova, E.D. Kuznecova. – Voro-nezh : FGBOU VO Voronezhskij GAU, 2019. – 153 s.
9. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Lipeckoj oblasti [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://lipstat.gks.ru. (data obrashcheniya: 24.09.2019).