THE ESSENCE AND CONCEPT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRI-CULTURAL PRODUCTION

Main Article Content

Konstantin S. Ternovykh Natalia V. Leonova Alena L. Markova

Abstract

The efficiency of agricultural production is affected by a variety of factors, the key ones of which are: the use of advanced technologies and technical means in production; creation of specialized enterprises and their close integration with industrial production; development of management and economic incentives; rational organization of the use of land and labour resources. Summarizing the academin literature concerning the essence of efficiency in the agricultural sector (the ratio of the effect of production to the used resources or costs, providing expanded reproduction in the market economy), the article systematizes the types (technological, economic, social), criteria and basic indicators of economic efficiency.

Article Details

Section
Статьи
Author Biographies

Konstantin S. Ternovykh, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great

Ternovykh Konstantin S. – Doctor of Economic Sciences, Professor, Meritorious Scientist of the Russian Federation, Head of the Dept. of Farm Production Management and Entrepreneurial Business in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, tel. 8(473) 253-75-63 (1240)

Natalia V. Leonova, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great

Leonova Natalia V. – Candidate of Economic Sciences, Docent, the Dept. of Economics in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh, tel. 8(473) 253-75-63 (1302)

Alena L. Markova, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great

Markova Alena L., Candidate of Economic Sciences, Docent, the Dept. of Farm Production Management and Entrepreneurial Business in Agro-Industrial Complex, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Voronezh

References

1. Makkonnell K.R. Ekonomiks: principy, problemy i politika / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu. – 14-e izd.; per. s angl. – Moskva: INFRA-M, 2003. – 972 s.
2. Lopatina O.F. Ekonomika sel'skogo hozyajstva / O.F. Lopatina, K.P. Obolen-skij, S.V. Fraer. – M.: Ekonomika, 1977. – 390 s.
3. Zinchenko A.P. Pokazateli i faktory povysheniya effektivnosti APK / A.P. Zinchenko // APK: ekonomika, upravlenie. – M, 1988. – №7. – S. 46–52
4. Dobrynin V.A. Aktual'nye problemy ekonomiki APK / Dobrynin V.A. – M.: Izd-vo MSKHA, 2001. – 402 s.
5. Demcheva N.V. Povyshenie ekonomicheskoj effektivnosti proizvodstva / N.V. Dem-cheva // Agrarnye reformy i razvitie mnogoukladnoj ekonomiki v Rossii: mater. mezhregion-al'noj nauch.- prakt. konferencii prepodavatelej, aspirantov i magistran-tov, posvyashchennoj 150-letiyu so dnya rozhdeniya P.A. Stolypina, 2–20 aprelya 2012 g. – Vo-ronezh: FGBOU VPO Voronezhskij GAU, 2012. – S. 71–73.
6. Demcheva N.V. Ekonomicheskaya effektivnost' proizvodstva: sushchnost', kriterii i vidy / N.V. Demcheva // Innovacionno-investicionnye preobrazovaniya v ekonomike ag-ropromyshlennogo kompleksa: sb. nauch. tr. – Voronezh: FGBOU VPO Voronezhskij GAU, 2012. – S. 67–69.
7. Oktyabr'skij P.YA. Sushchnost' i kriterij ekonomicheskoj effektivnosti obshche-stvennogo proizvodstva / P.YA. Oktyabr'skij L.: Izd-vo LGU, 1973. – 254 s.
8. Svobodin V.A. Intensifikaciya i effektivnost' – osnova processa vosproiz-vodstva sel'skogo hozyajstva / V.A. Svobodin // Social'naya politika i sociologiya. – 2012. – № 6. – S. 132–138
9. Leonova N.V. Teoreticheskie osnovy ekonomicheskoj effektivnosti proizvod-stva / N.V. Leonova // Sovremennye organizacionno-ekonomicheskie problemy razvitiya APK: ma-ter. nauch.-prakt. konf., posvyashchennoj 100-letiyu so dnya sozdaniya kafedry orga-nizacii proizvodstva i predprinimatel'skoj deyatel'nosti v APK. – Voronezh: FGBOU VO Voronezhskij GAU, 2015. – S. 99–102.
10. Nechaev N.G. Innovacionnoe predprinimatel'stvo kak faktor effektivnogo razvitiya APK / N.G. Nechaev, N.S. Trubicyna // APK: ekonomika i upravlenie. – 2009. – № 9. – S. 25–30.
11. Leonova N.V. Metodicheskij podhod k ocenke ekonomicheskoj effektivnosti / N.V. Leonova // Strategiya innovacionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa v usloviyah globalizacii ekonomiki: mater. mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf., – Voro-nezh: FGBOU VO Voronezhskij GAU, 2015. – S. 72–75.
12. Leonova N.V. Osnovnye napravleniya povysheniya ekonomicheskoj effektivno-sti sadovodstva : dis. …kand. ekon. nauk : 08.00.05 / N.V. Leonova. – Voronezh, 2019. – 174 s.