MODERN PARADIGMS OF FEED PRODUCTION FOR THE DEVELOPMENT OF ARCTIC SUBCIVILIZATION

Main Article Content

Леонид Николаевич Владимиров Сахаяна Афанасьевна Павлова Елена Семеновна Пестерева Наталья Николаевна Жиркова

Abstract

The article presents the results of research on the modern view of feed production for the development of Arctic subcivilization. The research was carried out in the suburb of the city of Yakutsk, the village of Markha of the Republic of Sakha (Yakutia) in an enclosed ground (film greenhouse) with a total area of 800 sq. meters on permafrost meadow-chernozem loamy soil. Sowing was carried out on May 8, in an ordinary way with row spacing of 15 cm. Seedlings of annual fodder crops appeared in the closed ground for 5-9 days, the subsequent phenological phases proceeded rapidly. According to biometric measurements of annual fodder crops, high indicators were obtained in the second and third mowing on variants of vico-oat 65-88 cm and pea-oat 67-94 cm mixtures and Sudan grass in pure form up to 137 cm. According to the temperature regime, the number of days with a temperature > 10 ° C inside the greenhouse at a depth of 20 cm is 93 days. The sum of temperatures is 1288 °C. At a depth of 40 cm, the number of days decreases to 67, while the sum of temperatures was 788 ° C. During the growing season, only four mowing crops of annual fodder crops were obtained in the closed ground. For four mowing, oats provided a yield of 15.2 t/ha, vico–oat mixture – 19.0 t/ha, pea-oat mixture - 19.7 t/ha, Sudanese grass – 18.4 t/ha of green mass. According to feed advantages, high nutritional value for all mowing was provided by oats mixed with legumes (peas + oats, vetch + oats) with a crude protein content from 20.8 to 23.6% per absolutely dry substance, feed units from 0.64 to 0.68, metabolic energy from 8.9 to 9.2 MJ, digestible protein from 147.5 to 173,9,1 g. in 1 kg of dry matter.

Article Details

Section
Animal production

References

1. SivcevaA.I. GeografiyaYakutskojASSR: uchebnoeposobie / A.I. Sivceva, S.E. Mostaxov,Z.M.Dmitrieva. – Yakutsk: Knizhnoeizdatel`stvo, 1984. -168 s.
2. Gagiev G. I., Chernov B. A. Puti intensifikaciikormoproizvodstvana severe Komi ASSR. KormoproizvodstvonaKrajnem Severe. M., 1981. S. 23–32.
3. Ivanov, V. A. Rol` severny`xterritorij v obespecheniiprodovol`stvennojbezopasnosti / V. A. Ivanov // Korporativnoeupravlenieiinnovacionnoerazvitiee`konomiki Severa: VestnikNauchno-issledovatel`skogo centra korporativnogoprava, upravleniyaivenchurnogoinvestirovaniyaSy`kty`vkarskogogosudarstvennogouniversiteta. – 2011. – № 1. – S. 50-70. – EDN OOKLXR.
4. Gotovcev, S. P. Posledstviyaglobal`nogopotepleniyaklimatanaarkticheskom severe Yakutii / S. P. Gotovcev // Problemy` inzhenernogomerzlotovedeniya: materialy` IX Mezhdunarodnogosimpoziuma po problemaminzhenernogomerzlotovedeniya (g. Mirny`j, Rossiya, 3 – 7 sentyabrya 2011 g.). – Yakutsk: Izd-vo IMZ SO RAN, 2011. – S. 394.
5. Metodicheskie rekomendacii po bioe`nergeticheskoj ocenke sevooborotov i texnologijvy`rashhivaniya kormov y`x kul`tur. – M.; 1995. – 173 s.
6. Metodicheskie ukazaniya po provedeni yupolevy`xopy`tov s kormovy`mikul`turami. – M., 1997. – 156 s.
7. Metodicheskoeposobie po agroe`nergeticheskoj i e`konomicheskojo cenke texnologiji sistem kormoproizvodstva. – M., 1995. – 173 s.
8. Mixajlichenko, B.P. Metodicheskoeposobie po agroe`nergeticheskojocenketexnologijisistemvedeniyakormoproizvodstva / B.P. Mixajlichenko, A.A. Kutuzova, A.S. Shpakov. – M.: Rossel`xozakademiya, 2000. – 52 s.
9. Sistema vedeniyasel`skogoxozyajstva v Respublike Saxa (Yakutiya) na period 2021-2025 gody` :metodicheskoeposobie / Ministerstvosel`skogoxozyajstvarespubliki Saxa (Yakutiya), Federal`noe gosudarstvennoebyudzhetnoeuchrezhdenienaukiFederal`ny`jissledovatel`skijcentr « Yakutskijnauchny`jcentrSibirskogootdeleniyaRossijskojakademiinauk», «Yakutskij NIISX im. M. G.Safronova» ; gl. red. L. N. Vladimirov. - Belgorod :Izdatel`stvoSangalova K. Yu., 2021. - S. 201-241.
10. Dospexov B.A. Metodikapolevogoopy`ta. –M.: Kolos, 1985. – 347 s.
11. Egorov A.D. Ximicheskijsostavkormovy`xrastenijYakutii / A.D. Egorov.-M.: izd-vo AN SSSR, 1960
12. Perspektivny`ekormovy`ekul`tury` dlyaproizvodstvasochny`xkormov v usloviyaxCentral`nojYakutii: Metodicheskoeposobie/N.T. Popov, X.I. Maksimova, V.S. Nikolaeva i dr., Yakut. Nauch.-issled. in-t sel. xoz-vaim. M.G. Safronova.-Yakutsk: izdatel`stvo, 2017.-52 s.
13. Dady`kin, V.P. Osobennostipovedeniyarastenijnaxolodny`xpochvax / V.P. Dady`kin. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1952. – 278 s.
14. Denisov, G.V. Oves v zone vechnojmerzloty` / G.V. Denisov. – Novosibirsk: Nauka, 1979.
15. Vasin V.G., Vasin A.V., Kozhevnikova O.P. Urozhajikachestvozelenojisenazhnoj massy` odnoletnixtrav v polividovy`xposevax // Aktual`ny`evoprosy` agronomicheskojnauki v XXI veke: Sborniknauchny`xtrudov. Samara, OAO «ChIPO», 2004. S. 104–109.
16. Arxangel`skaya T.A. Temperaturny`j rezhim kompleksnogo pochvennogo pokrova. M.: GEOS, 2012.282 s.
17. Savvinov, D.D. Teplovoj balans lugovoj rastitel`nosti i klimatmerzlotny`x pojmenny`x pochv / D.D. Savvinov, K.E. Kononov. – Novosibirsk: Nauka, 1981. – 176 s.