THE EFFECT OF GLYCOLURYL ON SUNFLOWER AND SUGAR BEET SEEDLINGS

Main Article Content

Борис Александрович Сотников Владимир Александрович Кравченко Александр Николаевич Цыкалов Роман Викторович Щучка

Abstract

The purpose of the study was to compare the results of a laboratory experiment with sunflower and sugar beet on the effect of various norms and forms of glycoluril on the development of plant seedlings. The results of the experiment show the difference in the development of seedlings in the currents of control measurements, depending on the rate and form of glycoluril application.

Article Details

Section
Crop husbandry

References

Список литературы:
1. Доспехов Б. А. / Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): Учебник для высших сельскохозяйственных учебных заведений. - Стереотипное издание. Перепечатка с 5-го изд., доп. и перераб., 1985 г. - М.: Альянс, 2014
2. Савельев В. А. / Растениеводство: Учебное пособие. — 2-е изд., доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2019.
3. Наумкин В. Н., Ступин А. С. / Технология растениеводства: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2018.
4. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, А. Н. Березкин и др.; Под ред. В. В. Пыльнева. — М.: КолосС, 2008.
5. Влияние гликолурила на продуктивность яровой пшеницы / Астафурова Т.П., Сучкова С.А., Салаев М.А. и др. // Вестник Томсконо государственного университета. 2014, № 389. С. 263-267.
6. Кутилкин, В. Г. Агроэкологическая оценка земель : методические указания / В. Г. Кутилкин. — Самара : СамГАУ, 2021. — 55 с.
7. Агрохимия : учебник / М. А. Габибов, Д. В. Виноградов, Н. В. Бышов, Г. Н. Фадькин. — Рязань : РГАТУ, 2020. — 404 с.
8. Кухмазов, К. З. Повышение эффективности производства сахарной свеклы : монография / К. З. Кухмазов, Е. К. Цибизов. — Пенза : ПГАУ, 2019. — 177 с.
9. Насиев, Б. Н. Адаптивные технологии возделывания подсолнечника в зоне сухих степей Западного Казахстана / Б. Н. Насиев, Н. Ж. Жанаталапов, А. Н. Есенгужина. — Уральск : ЗКАТУ им. Жангир хана, 2020. — 10 с.
References
1. Dospekhov B. A. / Metodika polevogo opyta (s osnovami statistiche-skoi obrabotki rezul'tatov issledovanii): Uchebnik dlya vysshikh sel'sko-khozyaistvennykh uchebnykh zavedenii. - Stereotipnoe izdanie. Perepechatka s 5-go izd., dop. i pererab., 1985 g. - M.: Al'yans, 2014
2. Savel'ev V. A. / Rastenievodstvo: Uchebnoe posobie. — 2-e izd., dop. — SPb.: Izdatel'stvo «Lan'», 2019.
3. Naumkin V. N., Stupin A. S. / Tekhnologiya rastenievodstva: Uchebnoe posobie. — SPb.: Izdatel'stvo «Lan'», 2018.
4. Praktikum po selektsii i semenovodstvu polevykh kul'tur / V. V. Pyl'nev, YU. B. Konovalov, A. N. Berezkin i dr.; Pod red. V. V. Pyl'neva. — M.: KoloSS, 2008.
5. Vliyanie glikolurila na produktivnost' yarovoi pshenitsy / Astafu-rova T.P., Suchkova S.A., Salaev M.A. i dr. // Vestnik Tomskono gosudar-stvennogo universiteta. 2014, № 389. S. 263-267.
6. Kutilkin, V. G. Agroehkologicheskaya otsenka zemel' : metodicheskie ukazaniya / V. G. Kutilkin. — Samara : SaMGAU, 2021. — 55 s.
7. Agrokhimiya : uchebnik / M. A. Gabibov, D. V. Vinogradov, N. V. By-shov, G. N. Fad'kin. — Ryazan' : RGATU, 2020. — 404 s.
8. Kukhmazov, K. Z. Povyshenie ehffektivnosti proizvodstva sakharnoi svekly : monografiya / K. Z. Kukhmazov, E. K. Tsibizov. — Penza : PGAU, 2019. — 177 s.
9. Nasiev, B. N. Adaptivnye tekhnologii vozdelyvaniya podsolnechnika v zone sukhikh stepei Zapadnogo Kazakhstana / B. N. Nasiev, N. ZH. Zhanatala-pov, A. N. Esenguzhina. — Ural'sk : ZKATU im. Zhangir khana, 2020. — 10 s.