FEATURES OF DIGITALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONCEPT OF TECHNOLOGICAL INDEPENDENCE

Main Article Content

Денис Владимирович Сердечный Данила Александрович Курочкин Анастасия Олеговна Конышева Алена Дмитриевна Царькова

Abstract

The proposed article raises the problem of the need in modern conditions for the introduction of digitalization and automation in the agricultural sector of the Russian Federation. Now the competitive development of the industry is impossible without the presence of innovative technologies within the agricultural sector and their constant modernization. In this regard, it seems relevant to study the features of digitalization of the agro-industrial complex within the framework of the concept of technological independence of the country.

Article Details

Section
Agricultural economics and policies

References

1. Cifrovizaciya v agropromy`shlennom komplekse Rossii // Tadviser URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Stat`ya:Cifrovizaciya_v_agropromy`shlennom_komplekse_Rossii#.D0.98.D0.A2_.D0.B2_.D0.B0.D0.B3.D1.80.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.BC_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.B5_.D0.B2_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B5 (data obrashheniya: 30.09.23).
2. Sel`skoe xozyajstvo v Rossii // Rosstat URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/S-X_2021.pdf (data obrashheniya: 03.10.23).
3. Pochemu dlya Rossii vazhen texnologicheskij suverenitet // RBK URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/10/62a0e95b9a79472d8b713207 (data obrashheniya: 05.10.23).
4. Chekkueva Laura Kemalovna PREIMUShhESTVA I NEDOSTATKI CIFROVIZACII SEL`SKOGO XOZYaJSTVA ROSSII // Cyberleninka. 2019.
5. The Digitalisation of the European Agricultural Sector // European Commission URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digitalisation-agriculture (data obrashheniya: 06.10.23).
6. Samarina, V.P., 2021. OBZOR METODOV GOSUDARSTVENNOJ PODDERZhKI AGROPROMY`ShLENNOGO KOMPLEKSA I PERSPEKTIVY` SEL`SKOXOZYaJSTVENNOGO PROIZVODSTVA V USLOVIYaX NOVOGO KRIZISA. VESTNIK VORONEZhSKOGO GOSUDARSTVENNOGO AGRARNOGO UNIVERSITETA, 2(69). URL: www.vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2021/08/81-102.pdf. (data obrashheniya: 08.10.2023).
7. Dobrovlyanin V. D., Antineskul E. A. CIFROVIZACIYa SEL`SKOGO XOZYaJSTVA: TEKUShhIJ UROVEN` CIFROVIZACII V ROSSIJSKOJ FEDERACII I PERSPEKTIVY` DAL`NEJShEGO RAZVITIYa // Cifrovy`e modeli i resheniya. 2022. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-selskogo-hozyaystva-tekuschiy-uroven-tsifrovizatsii-v-rossiyskoy-federatsii-i-perspektivy-dalneyshego-razvitiya (data obrashheniya: 13.10.2023).
8. Dobrovlyanin V. D., Antineskul E. A. CIFROVIZACIYa SEL`SKOGO XOZYaJSTVA: TEKUShhIJ UROVEN` CIFROVIZACII V ROSSIJSKOJ FEDERACII I PERSPEKTIVY` DAL`NEJShEGO RAZVITIYa // Cifrovy`e modeli i resheniya. 2022. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-selskogo-hozyaystva-tekuschiy-uroven-tsifrovizatsii-v-rossiyskoy-federatsii-i-perspektivy-dalneyshego-razvitiya (data obrashheniya: 08.10.2023).
9. Ogorodnikova Elena Petrovna, Singaeva Yuliana Vladimirovna CIFROVIZACIYa AGROPROMY`ShLENNOGO KOMPLEKSA ROSSIJSKOJ FEDERACII // Vek kachestva. 2020. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-agropromyshlennogo-kompleksa-rossiyskoy-federatsii (data obrashheniya: 09.10.2023).
10. Cifrovizaciya v agropromy`shlennom komplekse Rossii. URL: www.tadviser.ru/index.php/Stat`ya:Cifrovizaciya_v_agropromy`shlennom_komplekse_Rossii. (data obrashheniya: 09.10.2023).